Sustainable Development Goals

Met de woningen van DCBM kunnen gemeenten, woningbouwcorporaties en (institutionele) beleggers invullingen geven aan hun SDG’s.

Ruimtelijke inpassing

 • Toevoeging van woningen in het binnenstedelijk milieu tegen zo min mogelijke overlast en op een zo duurzaam mogelijke wijze;
 • Herstructurering en intensivering (bundelen/concentreren van woningbouw van woonkern);
 • Stimuleren van woningbouw in Nederland;
 • Diversificatie en innovatie van woningbouw;
 • Bouwhoogten, bebouwingspercentages en kavelgroottes afstemmen op verschillende soorten woningbouw;
 • Goed ingerichte woonbuurten met voldoende voorzieningen en openbaar groen;
 • Geen woningbouw op verontreinigde locaties, binnen veiligheidszones en bij hinder veroorzakende bedrijven en doorgaande wegen met geluidshinder;
 • Treffen van voorzieningen ter voorkoming van (geluids)overlast;
 • Woningbouw met respect voor aanwezige waarden (o.a. Build with nature);
 • Leefbare en gezonde woongebieden met een sterke sociale cohesie en actief burgerschap

Openbare ruimte

De openbare ruimte wordt bij de ontwikkeling aangepast. De toegankelijkheid van de bestaande weg wordt verbeterd.

Verkeersaspecten

 • Ruimte voor een goede en veilige infrastructuur;
 • De doorstroming en de veiligheid van de bestaande hoofdwegen worden niet aangetast;
 • Korte loopafstanden tot een hoofdweg met openbaar vervoer;
 • Veilig parkeren op het eigen terrein of langs de weg en daar waar dat nodig is, zullen daarvoor innovatieve parkeeroplossingen worden gerealiseerd;
 • Aandacht voor de algehele toegankelijkheid voor fietsers, voetgangers en minder validen.

Duurzaamheid

 • Duurzaam ruimtegebruik door:
 • Herstructurering en multifunctioneel ruimtegebruik;
 • Build with nature.
 • Ruimte voor innovatie water- en energiewinning (zonnepanelen, waar mogelijk kleine windmolens;
 • Ruimte voor hergebruik van materialen en/of complete gebouwdelen;
 • Bij de bouw en de inrichting wordt in de buitenruimte rekening gehouden met de klimaatverandering;
 • Duurzaam watersysteem waar mogelijk door:
  -Beschermen en vrij houden van rooien;
  – Beschermen en aanleggen van een duurzaam watersysteem en waterveiligheid;
  – Benutten vastgehouden regenwater voor eigen gebruik;
  – Voldoende aandacht voor wateropvang.

Ecologie, natuur en landschap

 • De ecologische hoofdstructuur blijft zoveel mogelijk onaangetast.
 • Er wordt niet gebouwd in een gebied waar er veel gerooid wordt, bossen, heide, natuurlijke groenranden met bijbehorende bufferzones zijn.
 • Er wordt altijd gekeken of het plangebied een ecologisch, natuurlijk waardevol gebied en/of een landschappelijk waardevol gebied is. Hier wordt voor de projecten rekening mee gehouden.
 • Bestaande bosschages worden zoveel mogelijk gehandhaafd.
 • Langs de weg worden bosschages en beplantingen toegepast zoals dat voor de regio gebruikelijk is. Datzelfde geldt voor de erfafscheidingen.
 • Indien nodig zullen er nestplaatsen en verblijfsplaatsen in de plangebieden blijven voor de inheemse vogels, amfibieën, vleermuizen en andere zoogdieren.