Onze visie

Visie

DCBM maakt zich sterk voor een verandering in de bouw en zet zich in voor een concept dat future proof is; aanpasbaar, wendbaar, duurzaam en huurzaam is. Daarbij staat een circulaire automotive werk -en denkwijze, aangevuld met hergebruik, remontabel en met minder verspilling van grondstoffen centraal.

DCBM ziet dat de Nederlandse woningbouw voor een enorme duurzame transitie staat.
De Nederlandse overheid wil dat er in 2030 1 miljoen nieuwe woningen zijn gerealiseerd.
Dat zou neerkomen op een jaarlijkse productie van 100 duizend woningen per jaar,
echter schiet de huidige jaarlijkse geplande productie van rond de 70 duizend woningen
tekort en wordt niet eens gehaald.


De Nederlandse woningmarkt zit op slot, niet alleen door de sterk gestegen huizenprijzen
maar ook omdat er geen passende woningen zijn voor starters, statushouders,
arbeidsmigranten, gezinnen en ouderen. Daardoor is er geen doorstroming en zijn er
lange wachtlijsten voor sociale -en middenhuur en zijn betaalbare koopwoningen
weg voor ze gebouwd zijn.


Daarbij komt de enorme duurzaamheidsopgave die de Overheid heeft gesteld om invulling
te geven aan de klimaatdoelstellingen: de energietransitie waarbij alle woningen
van het gas af, CO2 emissies in 2030 naar 50% van niveau 1990,
circulariteit/ herbruikbaarheid in 2050. Echter regelgeving met betrekking op PFAS
en stikstof uitstoot in combinatie met overbelasting van elektriciteitsnet, waterbeheer,
hete zomers maken dit voor veel partijen een bijna onmogelijke opgave,

maar niet voor DCBM!

*Bron: Ruimte voor bio-based bouwen, een strategische verkenning, 2020 in opdracht van MvBZK

Duurzame opgave

 • Overheidsambitie: Van het gas af, 7 mln bestaande woningen verduurzamen.
 • Stikstof uitstoot en Pfas leggen projecten -bij natuurgebieden- stil.
 • CO2 uitstoot naar nul: van traditioneel zand/grind/cement/ beton naar alternatieve bouwmaterialen.
 • Circulariteit / herbruikbaar, in 2050.
  Biodiversiteit / waterbeheer / klimaatimpact / hete zomers.
 • Elektrificatie: warmtepompen, mobiliteit zonnepanelen, windmolens overbelasting netwerk.
 • Woningbouw die bijdraagt aan Sustainable Development Goals (SDG)

Woningentekort en mismatch vraag en aanbod

 • Enorme bouwopgave van 100.000 woningen per jaar de productie blijft echter ver achter.
 • Weinig geschikte levensloopbestendig, beperkt doorstroom naar gezinswoningen, te weinig betaalbare starterwoningen.
 • Onmiddellijke behoefte aan woonruimte voor vluchtelingen en arbeidsmigranten.
 • Post Covid zijn we anders gaan wonen/werken/reizen en dus een veranderende woningvraag met meer vraag naar woningen in de periferie.

Missie: het kan anders, sneller, beter & betaalbaarder

DCBM staat voor de nieuwe realiteit en is de afkorting van Duurzame Concept Bouw Maatschappij BV. Waarbij Concept staat voor compleet uitgewerkte geïntegreerde woningbouwconcepten die snel en tegen acceptabele kosten circulair en duurzaam gebouwd kunnen worden. DCBM staat daarnaast voor een maatschappij waar duurzame woningen voor iedereen beschikbaar moeten komen.

Daarnaast kunnen we ook op locaties waar snel wooncapaciteit nodig woningen realiseren. 

Met lichte bouwsystemen leveren wij nieuwbouwwoningen en kunnen wij relatief eenvoudig een extra woonlaag op bestaande appartementen toevoegen.

In de woningen van DCBM is nagedacht over de energievoorziening en efficiënte energieverbruik. Verder is aandacht voor waterverbruik. 

DCBM arrangeert het volledige traject: visie, financiering, regie, directievoering realisatie aflevering.

We weten allemaal dat er momenteel een groot woningtekort is. DCBM kan snel, en betaalbaar voorzien in de sterke behoefte aan future proof wonen.

Als je altijd maar blijft doen wat je deed, krijg je hetzelfde resultaat (vrij naar Einstein).

Op de conventionele manier van produceren en bouwen; met baksteen, grind en cement is geen oplossing wetende dat 5% van de wereldwijde uitstoot van CO2 te wijten is aan cement productie. Zeker als je in ogenschouw neemt dat 60%-80% van de CO2 uitstoot van een woning plaats vindt tijdens de bouw.


Er zijn dus nieuwe innovatieve, snellere en vooral veel duurzamere bouwmethodes nodig die betaalbare
en future proof woningen leveren. De manier waarop we huizen bouwen en ontwikkelen heeft de afgelopen 30-40 jaar alleen de minimale eisen van het bouwbesluit gevolgd. De Nederlandse woningbouw industrie moet een kanteling van de bouwkolom maken naar een circulair
industrieel proces gedreven productiemethode in combinatie met een industriële productie.
Huizen moeten weer ontworpen worden met de bewoners als uitgangspunt waarbij levensloopbestendigheid, comfort en gezonde leefomgeving centraal staan.